fbpx

แหล่งกำเนิดแสงรูปแบบใหม่ที่ก้าวข้ามข้อจำกัด

 

โคมไฟปลูกต้นไม้

หลังจากที่ได้ทราบแล้วว่า แสงเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง และแสงที่ความยาวคลื่นต่างกัน ก็ยังมีบท

บาทต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ต่างกันด้วยทำให้มนุษย์ได้คิดค้นวิธีในการสร้างแหล่งกำเนิดแสงที่มีสเปกตรัมเฉพาะเจาะ

จงเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช จนนำมาสู่การใช้เทคโนโลยี “grow light” ในการเพาะปลูกพืชสวนในปัจจุบัน

 

ความนิยมของ grow light ในปัจจุบัน

Grow light เป็นคำกว้างๆ ที่ใช้เรียก “แสงเทียม (artificial light)” ที่ให้กับพืชเพื่อกระตุ้นให้พืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์

ด้วยแสง การใช้ grow light มีจุดเริ่มต้นจากนักพฤกษศาสตร์ชาวรัสเซีย ในปี ค.ศ. 1868 เขาได้ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์

ว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้การใช้แสงเทียมเช่นเดียวกับการได้รับแสงอาทิตย์

 

 

          ในปัจจุบันการใช้แสงเทียมในการเพาะปลูกได้รับความนิยมจากข้อจำกัดในการได้รับแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติ ตัวอย่าง

เช่น ในฤดูหนาวที่มีช่วงเวลากลางวันสั้นกว่าปกติ ทำให้พืชอาจได้รับพลังงานแสงที่ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตอย่างเต็ม

ที่ หรือแม้กระทั่งการปลูกพืชในบริเวณที่แสงจากธรรมชาติอาจเข้าไม่ถึง เช่นการเพาะปลูกแบบไฮโดรโพรนิกส์ในอาคาร การ

ปลูกไม้ในตู้ หรือการทำตู้ไม้น้ำ โดยแสงเทียมที่ใช้นั้นสามารถเป็นได้ทั้งแสงที่เลียนแบบสเปกตรัมให้ใกล้เคียงกับสเปกตรัม

ของแสงอาทิตย์ และด้วยวิทยาการในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถผลิตแสงเทียมที่มีสเปกตรัมจำเพาะเจาะจงต่อความต้องการ

ที่แตกต่างกันของพืชแต่ละชนิดได้ กล่าวคือเราเริ่มหันมาใช้ grow light ทดแทนแสงอาทิตย์เพื่อลดข้อจำกัดทั้งในด้านเวลา

และสถานที่เพาะปลูก ทั้งการเพาะปลูกในระดับบ้านเรือนและในระดับอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้ grow light ที่สามารถให้

สเปกตรัมที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ซึ่งจะช่วยให้พืชนำแสงไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อการเติบโต

 

Grow light ที่ใช้สำหรับ horticulture lighting มีหลากหลายประเภทตามชนิดของหลอดที่ใช้ ได้แก่ หลอดเอชไอดี (high

intensity discharge; HID)หลอดฟลูออเรสเซนท์ (fluorescent) และหลอดแอลอีดี (light emitting diodes; LED) โดยใน

ปัจจุบันหลอด LED เป็นชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

 

การใช้หลอด LED สำหรับ horticulture lighting

ในอดีตหลอด LED มีราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลอดชนิดอื่น แต่ในปัจจุบันราคาที่ลดลง และการมีอายุการใช้งานที่ยาว

ทำให้หลอด LED ได้รับความนิยมมากกว่าหลอดชนิดอื่น หลอด LED ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก เมื่อเทียบอัตราส่วนต่อวัตต์

จะมีราคาสูงกว่าหลอด LED ที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือน เนื่องจากหลอดไฟ LED ที่ใช้สำหรับเพาะปลูกจะมีการออกแบบพิเศษ

ซึ่งให้แสงที่มีสเปกตรัมเฉพาะ ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า และมีคงทนต่อการใช้งานที่ยาวนานกว่า

หลอดปกติ

 

5 ข้อดีของการใช้หลอด LED

ข้อดีของหลอด LED เมื่อเทียบกับหลอดชนิดอื่น เพื่อใช้สำหรับ horticulture lighting มีดังนี้

(1) กินไฟน้อยกว่า เป็นเหตุผลหลักที่ผู้เพาะปลูกส่วนใหญ่เลือกใช้ grow light เป็นหลอดชนิด LED เนื่องจาก หลอด

LED สำหรับเพาะปลูกใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนวัตต์น้อยกว่าหลอด HID หลายคนอาจคิดว่าจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่าจะส่งผล

ต่อปริมาณแสงที่น้อยกว่าหรือไม่ โดยความจริงแล้วนั้น พลังงานวัตต์ไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงทั้งหมด ทำให้มีพลัง

งานส่วนหนึ่งสูญเสียไปในรูปของความร้อน ซึ่งเมื่อเทียบการผลิตปริมาณแสงที่ใกล้เคียงกันแล้วทำให้หลอด LED ประหยัด

ไฟมากกว่า

(2) ประสิทธิภาพสูงกว่า หลอด LED สามารถเปลี่ยนพลังงานที่ได้รับเป็นพลังงานแสงที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ประมาณ

ร้อยละ40-60% ในขณะที่หลอด HID สามารถทำได้เพียง 20-40%

(3) ความร้อนน้อยกว่า อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าหลอด LED มีปริมาณวัตต์ที่น้อยกว่า พลังงานวัตต์ที่จะสูญเสียไปในรูปของ

ความร้อนจึงน้อยกว่าด้วยเช่นกันอุณหภูมิแวดล้อม (ambient temperature) เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการเจริญเติบ

โตและการเกิดกระบวนการแมทาบอลิซึมในพืช อุณหภูมิที่สูงขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยสามารถทำให้พืชเกิดความเครียด ซึ่งส่งผล

ให้เจริญเติบโตช้าลงได้

(4) ติดตั้งใกล้พืชได้มากกว่า เนื่องจากหลอด LED ปลดปล่อยความร้อนน้อยกว่าหลอดชนิดอื่น จึงสามารถตั้งหลอด LED

ไว้ใกล้กับพืชได้มากกว่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในบริเวณที่มีพื้นที่การเพาะปลูกจำกัดในด้านความสูง และเมื่อติดตั้งหลอดบนชั้น

เพาะ สามารถติดตั้งให้แต่ละชั้นมีช่องว่างระหว่างชั้นน้อยกว่า ทำให้ปลูกพืชได้ในปริมาณที่มากกว่าในพื้นที่ที่เท่ากัน

(5) เลือกสเปกตรัมได้ตามความต้องการ อย่างที่กล่าวข้างต้นว่า พืชต่างชนิดกันก็มีความต้องการแสงที่ความยาวคลื่น

แตกต่างกัน แหล่งกำเนิดแสงที่สามารถเลือกสเปกตรัมได้จึงเป็นหัวใจสำคัญข้อหนึ่งในการเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตดีที่สุด

ปัจจุบันผู้ผลิตหลอด LED สามารถผลิตหลอด LED ที่ให้แสงที่มีความยาวคลื่นอย่างจำเพาะเจาะจง หรือผสมตามอัตราส่วน

ได้ตามความต้องการ

สเปคตรัม

 

 

ติดต่อเรา

 
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด
127 หมู่5 ซ.บุญเสริม ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทร: 084 629 1447
โทร: 075 258 839
แฟ็กซ์: 075 258 838
อีเมล์: Office@s-electric.co.th
 

เวลาทำการ

ติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

QRCODE

© 2017 SED Lighting. All Rights Reserved. Designed By SED Team