สารละลายสำหรับปลูกผักโดยไม่ต้องใช้ดิน ไฮโดรโปรนิกส์ สูตร B ปริมาตร 1 ลิตร – ปุ๋ยโครงการหลวง (Royal Project)

139 ฿

สารละลายสำหรับปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน สูตร B

เป็นสารละลายเข้มข้นที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการปลูกพืช ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม รวมทั้งธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชในระบบไร้ดิน หรือปลูกในวัสดุปลูก เช่น ทรายกรวดและขุยมะพร้าว เป็นต้น

วิธีการใช้

สำหรับผักกินใบ ผสมสารละลายไฮโดรโพนิคส์สูตร A และสูตร B เข้าด้วยกัน สัดส่วน 1:1 และเติมน้ำใสสะอาด (มีค่า EC<0.3 mS/cm) จำนวน 120 ส่วน (จะได้ค่า EC ประมาณ 1.3 mS/cm) แล้วนำไปใช้ปลูกพืชได้ทันที

สำหรับผักกินผล ผสมสารละลายไฮโดรโพนิคส์สูตร A และสูตร B เข้าด้วยกัน ตามสัดส่วนที่กำหนดดังตาราง และเติมน้ำใสสะอาด มีค่า EC<0.3 mS/cm) จำนวน 120 ส่วน ( จะได้ค่า EC ประมาณ 1.3 mS/cm) แล้วนำไปใช้ปลูกพืชได้ทันที

สารละลาย ระยะการเจริญเติบโต

ระยะต้นกล้า ระยะลำต้นและใบ ระยะออกดอก ระยะเป็นผล

1-2 สัปดาห์แรก สัปดาห์ที่ 3 ระยะเก็บเกี่ยว

สูตร A 1.0 ส่วน 1.0 ส่วน 1.3 ส่วน 1.7 ส่วน

สูตร B 1.0 ส่วน 1.0 ส่วน 1.0 ส่วน 1.0 ส่วน

น้ำเปล่า 150 ส่วน 120 ส่วน 120 ส่วน 120 ส่วน

ส่วนประกอบที่สำคัญ สูตร B

ไนโตรเจน (Total N) 0.12%

ฟอสฟอรัส (Total P) 0.20%

โพแทสเซียม (Total K) 0.42%

แมกนีเซียม (Total Mg) 0.068%

แคลเซียม (Total Ca) 0.163%

เหล็ก (Total Fe) 35 ส่วนต่อล้าน (ppm)

แมงกานีส (Tatal Mn) 50 ส่วนต่อล้าน (ppm)

สังกะสี (Total Zn) 75 ส่วนต่อล้าน (ppm)

ทองแดง (Total Cu) 0 ส่วนต่อล้าน (ppm)

ข้อแนะนำ

-ควรเก็บรักษาในที่ร่ม และแห้ง

-สารละลายผสมขณะปลูกควรมีอุณหภูมิไม่เกิน 29 C

-ควรวัดค่า EC เพื่อตรวจสอบความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารของพืชอย่างสม่ำเสมอหากมีค่าต่ำกว่าที่ระบุ ให้เติมปุ๋ยสูตร A และสูตร B เพิ่ม

สินค้าหมดแล้ว