สารละลายอินทรีย์สำหรับปลูกพืช Organic Nutrient Solution C ปริมาตร 1 ลิตร – ปุ๋ยโครงการหลวง (Royal Project)

145 ฿

คำแนะนำการใช้
สารละลายอินทรีย์สำหรับปลูกพืช Organic Nutrient Solution A,B,C
สารละลายอินทรีย์สำหรับปลูกพืชเป็นสารละลายอินทรีย์สูตรเข้มข้น 3 สูตร คือ A,B และ C โดยสูตร A,B บำรุง ด้านลำต้นและใบ สูตร C บำรุงการเจริญของรากและการติดดอกออกผล ในการใช้ปลูกพืช ต้องใช้ร่วมกันทั้ง 3 สูตร โดย สารละลายอินทรีย์สำหรับปลูกพืช อยู่ในรูปสารละลายเข้มข้น ในการใช้ต้องนำมาผสมกับน้ำเปล่าก่อนให้ได้สารละลายเจือจางที่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของพืช ตามอัตราแนะนำการใช้ ในระยะปลูกผัก ดังตารางต่อไปนี้

อัตราแนะนำการใช้

ระยะเติบโตของผัก ระยะเวลาปลูก ปริมาณที่สารละลายที่ใช้ อัตราเจือจางน้ำเปล่า
เพาะเมล็ด สัปดาห์ที่ 1 น้ำเปล่า –

ระยะต้นกล้า สัปดาห์ที่ 2 3 ส่วน 1 ส่วน 1ส่วน 400 เท่า
สัปดาห์ที่ 3 3 ส่วน 1 ส่วน 1ส่วน

ย้ายลงระบบปลูก สัปดาห์ที่ 4-8 3 ส่วน 1 ส่วน 1ส่วน 200 เท่า

วิธีการเตรียมสารละลาย
เตรียมน้ำสะอาดตามปริมาณที่ต้องการในการใช้ จากนั้นทำการเท สารละลายอินทรีย์สำหรับปลูกพืช สูตร A สูตร B และสูตร C ลงในน้ำ ตามอัตราที่แนะนำการใช้ แล้วทำการคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็สามารถนำสารละลายที่ได้ไปปลูกพืช ผัก ได้ตามที่ต้องการ

มีสินค้าอยู่ 1